top of page

ALGEMENE FACTUUR- EN VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden worden verondersteld gekend te zijn door de koper: de ontstentenis van enige reactie binnen de acht dagen na de allereerste kennisname zal de tegenstelbaarheid teweegbrengen en dit ook voor de navolgende overeenkomsten.

2. Deze algemene verkoopsvoorwaarden hebben absolute voorrang op de bestel en/of koopvoorwaarden van de koper, zelfs indien deze laatste het tegenovergestelde bedingen.

3. Wij aanvaarden geen enkele wederzending zonder onze voorafgaande gegeven toestemming. De aanvaarde wederzendingen dienen ons toe te komen franco magazijn.

4. Al onze facturen zijn contant te betalen op onze maatschappelijke zetel behoudens andere vermelding op de factuur.

 

5. In geval van achterstallige betaling behoudt de verkoper zich het recht voor, en dit zonder dagvaarding zijn prestaties op te heffen, ongeacht of deze voortvloeien uit het huidige dan wel uit voorgaande of latere contracten, en deze pas te hervatten, behoudens andere bepalingen, vanaf de regularisatie van de betaling.

 

6. Iedere achterstallige betaling, zelfs gedeeltelijk, vanwege de klant op de vervaldatum, laat ons toe bij rechte en

automatisch het contract nietig te verklaren. De kennisgeving van deze nietigverklaring kan via elke gerechtelijke weg geschieden. De verwijlintresten, evenals de forfaitaire vergoeding, blijven ons verschuldigd onafgezien van de nietigverklaring van de verkoop.

 

7. De verkochte goederen blijven de eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de verkoopprijs in

hoofdsom en accessoires. In geval van doorverkoop behoudt de verkoper de mogelijkheid de som op te eisen die

overeenstemt met de waarde van de doorverkochte goederen. Het eigendomsvoorbehoud wordt overgedragen op de herverkoopprijs. Eens de goederen geleverd zijn, draagt de koper alle risico’s, gevallen van overmacht en vernietiging inbegrepen, en de bewaringslast. De wanbetaling van één der verschuldigde bedragen op de vervaldag kan de terugvordering van de goederen voor gevolg hebben.

 

8. Elk bezwaar tegen de factuur moet onze maatschappelijke zetel schriftelijk en aangetekend binnen de 8 dagen na factuurdatum bereiken en dit op straffe van verval. Te late uitvoering of levering van de werken en/of goederen kan geen aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.

 

9. Vanaf de vervaldatum is er een verwijlinterest verschuldigd van 10% en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van rechtswege en zonder ingebrekestelling.

 

10. De door ons gedane offertes zijn steeds vrijblijvend en kunnen allen tijde door ons, zonder voorbericht en zonder enig recht op schadevergoeding, gewijzigd worden.

 

11. In geval van annulatie is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15% van de waarde van de bestelling.

 

12. Alle rechtsvorderingen in verband met deze facturen of contracten vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Mechelen. De verkoper kan echter tevens de rechtsvorderingen aanhangig maken voor de Rechtbank van de woonplaats van de debiteur.

bottom of page